امروز ۰۵ / فروردین / ۱۳۹۸
MENUMENU

سرپرست استان هرمزگان

دین و مذهب: اسلام/ شیعه

وضعیت تاهل : متاهل

.iauba.ac@2002afakhraei@gmail.com / 2002mail :afakhraei-E

Mob :09389954619- 09120855881

Tel / fax : 07616674040 – 07616672521

آدرس محل کار:

بندرعباس ، بلوار دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس،دفتر مشاوره دانشجویی

سوابق تحصیلی :

دیپلم: ریاضی و سال اخر علوم تجربی

لیسانس روانشناسی بالینی

فوق لیسانس روانشناسی بالینی

دکترای روان شناسی سلامت

سوابق اجرایی :

کارشناس مشاوره خانه سلامت )بهزیستی / امور اجتماعی ( در سال ۱۳۸۱

مسئول مرکز خانه سلامت سازمان بهزیستی در سال ۱۳۸۱

مسئول مرکز مداخله در بحران های اجتماعی در سال ۱۳۸۲

مسئول مرکز کاهش طلاق سازمان بهزیستی در سال ۱۳۸۲

کارشناس مشاوره دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد بندر عباس در سال ۱۳۸۳

مسئول مر کز مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد بندر عباس در سال ۱۳۸۴ تاکنون

مدیر گروه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی و روان شناسی تربیتی

سوابق تدریس و آموزش :

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

۱۵ سال سابقه تدریس واحدهای روانشناسی در رشته های )مشاوره و راهنمایی،روانشناسیی عمومی،ررستاری، حسیابداری،دینی وعربی،علیوم تربیتیی و

علوم ارتباطات (

تدریس در دانشگاه هرمزگان

تدریس در دانشگاه ریام نور میناب از سال ۱۳۸۲

سوابق آموزش و کارگاه:

۲

کارگاه اموزشی مداخله در بحران در تهران در سال ۱۳۸۲

شرکت در کنگره بین المللی ایمونولوژی در سال ۱۳۹۳

شرکت در کارگاه زوج درمانی هیجان مدار در بندرعباس در سال ۹۳

شرکت در کارگاه درمان اختلالات جنسی در بندرعباس در سال ۹۳

شرکت در کارگاه طرحواره درمانی خانواده در بندرعباس در سال ۹۳

شرکت در کارگاه مداخلات روان شناسی در روابط فرا زناشویی و خیانت در بندرعباس در سال ۹۳

شرکت در کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان در بندرعباس در سال ۹۳

شرکت در کارگاه اموزش قبل از ازدواج در بندرعباس در سال ۹۳

شرکت در کارگاه زوج درمانی در بندرعباس در سال ۹۳

شرکت در کارگاه درمان مبتنی بر تعهد و رذیرش در بندرعباس در سال ۹۳

شرکت در کارگاه ادیان کاذب در بندرعباس در سال ۹۳

گردهمایی مددکاران و روانشناسان مراکز مداخله در بحرانهای اجتماعی در شیراز در سال ۱۳۸۱

کارگاه آموزش مربیگری مهارتهای زندگی در مشهد در سال ۱۳۸۴

کارگاه آموزشی مهارتهای ریش از ازدواج در اصفهان در سال ۱۳۸۵

کارگاه بازآموزی ریش از ازدواج در بندر عباس ۱۳۸۵

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان در بندر عباس ۱۳۸۴

کارگاه آموزش مدیریت عملیاتی و یژه مشاوران و مدیران مراکز مشاوره در سیرجان ۱۳۸۵

کارگاه آموزشی برقراری ارتباط موثر در کرمان ۱۳۸۴

کارگاه آموزش زوج درمانی در بندر عباس ۱۳۸۵

کارگاه اموزشی زوج درمانی CBT با محوریت طرواره درمانی در بندرعباس سال ۱۳۹۲

بازاموزی کارگاه آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان در بندر عباس در سال ۹۲

اموزش شیوه نگارش مقاله نویسی ISI توسط کانون فارغ التحصیلان بندرعباس در سال ۹۱

آموزش محصولات نابغه کوچولو شیچیدا

وسایر دوره های کارگاهی

سوابق تحقیقاتی :

الف(کتاب

تالیف کتاب کودک آزار ی و حمایت از کودکان در ایران و جهان و انتخاب این کتاب بعنوان کتاب برتر سال ۸۹

تالیف کتاب دختران فراری

تالیف کتاب کودکان کار و کودکان خیابانی

تالیف کتاب رانندگی رر خطر

۳

تالیف کتاب اعتیاد سنتی و صنعتی کاندید کتاب برتر سال ۹۲

ب( مقاله های ISI :

Epidemiology of mental disorders among adolescents in the city of Bandar Abbas, Iran, in 2012 in Life Science Journal American / impact factor )آمریکا(

۲٫Relationship between Risky Driving Behavior and Sensation – Seeking and Sex among Students of Islamic Azad University –Bandar Abbas, Iran, in 2012 Journal of Basic and Applied Scientific Research )مصر(

۳٫The impact of praying and fasting on the mental health of students attending the Bandar Abbas Branch of Islamic Azad University in Iran in 2012 Life Science Journal American / impact factor )امریکا(

۴٫Comparison of family, personal, social and economic features of runaway and non-runaway girls in Bandar Abbas City, Iran The Asian International Journal of Life Sciences / impact factor )فیلیپین(

۵٫Comparison of mental health in children of normal parents and divorced parents in Bandar Abbas, Iran, 2014 / International journal of Psychology and Behavioral Research )مالزی(

۶٫Efficacy of a combination of cognitive-behavioral and metacognitive therapy in major depressive disorders (Case Study). / Ijar journal )آذربایجان(

۷٫Mental health and quality of life of drug dependents that were treated by methadone maintenance in three-month period, Bandar Abbas, Iran.2014. / european-science Journal )چک(

۸٫The Impact of Religious-Spiritual Group Therapy on Psychological Symptoms and Spiritual Health of Patients of Multiple Sclerosis, MS. / european-science Journal )کانادا(

۹٫Effectiveness of Gestalt Group Therapy in Reducing Anger and Aggressiveness during Driving, in Iran, in 2014. / SCRO Annual Report Journal )چک(

۱۰٫ The Impact of Teaching Sexual Behavior Skills on Sexual Satisfaction and Married Life Satisfaction / Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities.)هند(

۱۱٫ Examine theRoleofnewdrug usetrendsrehabcentersin Kerman / Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities.()هند

۱۲٫ Effectiveness of the Trans-Theoretical Pattern Based Teaching on Students’ Stages of Change in Physical Activity. )فرانسه(

۱۳٫ Effects ofstressmanagementtrainingonmigraine headaches. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities.)هند(

۱۴٫ Effectiveness of Educational Intervention Based on Precede – Proceed Model on altering lifestyle of MS Patients. )فرانسه(

۱۵٫ The Efficacy of Emotional Focused Couple Therapy (EFCT) on Dysfunctional Relationship Attitudes among Couples. )فرانسه(

۱۶٫ The study of self-care behaviors with training self-knowledge skill and diabetic ulcers. Research in Social Sciences and Humanities.

۱۷٫ THE RELATIONSHIP BETWEENMOTHERPERSONALITY TRAITS AND BEHAVIORAL DISORDERS IN SCHOOL CHILDREN. )کانادا(

۱۸٫ The relationship between parenting styles and psychological well-being with perfectionism and academic performance of high school first grade students in Minab- 2016 هند( )

۱۹٫ Comparing defense mechanisms and family function in divorcing and normal women of Bandar Abbas-2016 هند( )

۲۰٫ Comparing the family performance and early maladaptive schemas between couples

on brink of divorce and normal couples in Bandar Abbas City, Iran -2016هند( )

۲۱٫ The relationship between emotion cognitive regulation with burnout and job stress of radiographers in different parts of shahid Mohammadi Hospital in Bander Abbas-2016 استرالیا( )

۲۲٫ The relationship between Burnout and Coping styles with Job Stress of Radiographers in different parts of shahid Mohammadi Hospital in Bander Abbas – ۲۰۱۶ هند( )

۲۳٫ Effect of Yoga on life quality and mental health of postmenopausal women 50 to 55 years old in Bandar Abbas – ۲۰۱۶ هند( )

۲۴٫ Effectiveness of Yoga on Mental Health and menopause symptoms in postmenopausal women in Bandar Abbas 2016 هند( )

۲۵٫ Effectiveness of cognitive-behavioral group couple therapy on sexual dysfunctional

beliefs among conflicting referred to counseling centers in Bandar Abbas, Iran 2016 استرالیا( )

۲۶٫ Effectiveness of cognitive-behavioral group marital therapy in improvement of marital satisfaction between conflicting couples referred to Counseling Centers of Bandar Abbas- 2016 استرالیا( )

۲۷٫ Training on Conflicts between Parents and Children and Social Skill of Students- – 2016 استرالیا( )

ج( مقالات علمی پژوهشی یا همایشهای ملی و بین المللی : –

مقایسه انگیزه ریشرفت و هسته کنترل در بین دانش آموزان نمونه و عادی شهر سیرجان

مقایسه ویژگیهای جمعیت شناختی ،سلامت روانی و منبع کنترل در اقدام کنندگاه به خودکشی و افراد عادی در شهر بندر عباس

رذیرش مقاله اثر بخشی آموزش حل مسئله در برخورد با استرس در دختران فراری شهر بندر عباس در همایش سراسری آسیب های اجتماعی در مشهد در

سال ۸۳

رذیرش مقاله تکدی گری و مسائل شهری در همایش سراسری آسیب های اجتماعی در مشهد در سال ۸۳

۵

رذیرش مقاله رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روان در بین دختران فراری و عادی شهر بندر عباس در همایش سراسری آسیبهای اجتماعی در بندرعباس

سال ۸۲

رذیرش مقاله مقایسه ویژگیهای شخصیتی والدین کودک آزار و غیر کودک آزار شهر سیرجان در همایش سراسری رژوهشگران جوان در دانشگاه اراک سال

۸۳

رذیرش مقاله مقایسه میزان سلامت روانی کودکان خیابانی و عادی در شهر بندر عباس در همایش سراسری رژوهشگران جوان در دانشگاه اراک سال ۸۳

رذیرش مقاله مقایسه ویژگیهای شخصیتی والدین کودک آزار و غیر کودک آزارشهر بندرعباس در سال ۸۵ – ۸۴ درهمایش ملی روانشناسی در دانشگاه

ارسنجان در سال ۸۶

مقایسه شیوه های فرزند رروری و سبک دلبستگی در افراد معتاد و غیر معتاد شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۰ در همایش ملی ریشگیری اولیه از اعتیاد

مقایسه هیجان طلبی در بین افراد سوء مصرف کننده مواد مخدر، معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد سالم در شهر انار، ایران ۱۳۹۲ در حال

داوری در فصلنامه علوم رزشکی رفسنجان

توانمندیها:

آشنایی با مجموعه نرم افزارهای کاربردی office شامل:

Word – Access –power point – Excel – publisher – internet

اشنایی با نرم افزارهای گرافیکی شامل :

photo shop – photo impact – crol Draw

آشنایی با موتورهای جستجوگر عمومی و تخصصی شامل:

Altavista – Finder – Sercher – google – Science Direct – Scous –pub Med

آشنایی با نرم افزار تحلیل آماری SPSS

در حال گذراندن دوره خصوصی و تضمینی آیلتس و فنون ترجمه ریشرفته

علایق :

آموزش و تدریس

تحقیق و رژوهش

درمان

افتخارات:

عضو بنیاد استعدادهای درخشان و نخبگان

راه اندازی صندوق خیریه دانشجویی امام سن مجتبی )ع( در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

۶

تاسیس کانون تقابل دانشگاه و خانواده

استاد مشاور در ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

عضو ستاد صیانت ازحقوق شهروندی دانشگاه

کارشناس اوقات فراغت و رشتیبان سامانه فراغتی دانشگاه

کارمند نمونه رژوهشگر دانشگاه در سال ۱۳۸۷

کارمند نمونه رژوهشگر دانشگاه در سال ۱۳۹۰

کارمند نمونه رژوهشگر دانشگاه در سال ۱۳۹۱

کارمند نمونه رژوهشگر دانشگاه در سال ۱۳۹۲

کارمند نمونه رژوهشگر دانشگاه در سال ۱۳۹۳

همکاری داوطلبانه در کمک به زلزله زدگان بم در سال ۱۳۸۲

مسئول تشکیل کمیته مقابله با آنفلوانزای خوکی در دانشگاه در سال ۱۳۸۹

همکاری افتخاری در طرحهای تحقیقاتی با اساتید محترم: مرحوم استاد ارجمند اقای دکتر اصغر رضویه ، اقای دکتر جاویدی ،خانم دکتر مکارمی و…

نفر سوم در مقوله مقاله جشنواره هنری ادبی و علمی دانشگاه ازاد در سال – ۹۵

نفر سوم در بخش هنری جشنواره هنری ادبی و علمی دانشگاه ازاد در سال – ۹۵

عضو:

انجمن روانشناسی سلامت

انجمن روانشناسی ایران

نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

انجمن ایرانی روانشناسی

انجمن روانشناسی بالینی

باشگاه رژوهشگران جوان و نخبه دانشگاه

عضواتاق فکر معاونت اجتماعی نیروی انتظامی

عضواتاق فکر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان

عضو اتاق فکر شبکه فعال ازدواج در سازمان ورزش و جوانان

۷

تقدیر نامه :

از فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان در سال ۱۳۸۲ بعلت ساماندهی امور اسیب دیدگان اجتماعی استان

از فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان در سال ۱۳۹۱ بعلت فعالیت جدی در ریشگیری از اعتیاد در استان

از ریاست دانشگاه علوم رزشکی و خدمات بهداشتی در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۵ بعلت برگزاری همایش بزرگ دانشجویی ایدز در استان

از مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در سال ۱۳۸۹ بعلت تالیف کتاب کودک ازاری در ایران و جهان

از مدیر کل انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران در سال ۱۳۹۲ بعلت فعالیت در کاهش آسیبهای اجتماعی

از مدیر کل انجمن کودکان کار ایران در سال ۱۳۹۲ بعلت فعالیت در کاهش آسیبهای اجتماعی

از معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۸۲ بعلت کمک رسانی به زلزله زدگان بم و ساماندهی امور اسیب دیدگان اجتماعی

از ریاست دانشگاه برای شرکت در مسابقه نماز و ارسال مقاله در خصوص نماز

ازاستاندار ، مدیر کل بهزیستی هرمزگان معاون امور اجتماعی معاون اداری و مالی معاون ریشگیری سازمان بهزیستی مدیر کل سازمان ورزش و – – – –

جوانان استان هرمزگان در سالهای ۱۳۸۲ – ۱۳۸۹ – ۱۳۹۰ – ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲

۰ پاسخ به "سرپرست استان هرمزگان"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد