امروز ۳۰ / خرداد / ۱۳۹۸
MENUMENU

باورهای غیر منطقی در کنار باورهای منطقی جایگزین

۱٫ من به عشق و تأیید افراد مهم نیازمندم .(باور غیرمنطقی)

عشق و تأیید بسیار دلپذیر است و در شرایط مناسب به دنبال آن خواهم بود اما آنها از واجبات نیستند من بدون آنها نیز میتوانم زندگی کنم. (باور منطقی)

۲٫ برای ارزشمند بودن به عنوان یک انسان، باید به موفقیت در هر کاری که میکنم بدون هیچ اشتباهی دستیابم. (باور غیرمنطقی)

من همواره سعی میکنم تا حد ممکن به موفقیت دست یابم. اما شایستگی عدم شکست غیرواقعی است. بهتر است که خود را جدا از عملکرد خود به عنوان یک انسان بپذیرم. (باور منطقی)

۳٫ افراد باید همواره کار صحیح را انجام دهند، زمانی که کاری آسیبزا انجام میدهند باید سرزنش و تنبیه شوند. (باور غیرمنطقی)

ناخوشایند است که گاهی افراد کارهای نادرست انجام میدهند اما انسان کامل نیست و ناراحت کردن خودم در حقیقت تغییری ایجاد نخواهد کرد. (باور منطقی)

۴٫ وقایع باید طبق آنچه میخواهم باشد و در غیر این صورت زندگی غیرقابل تحمل خواهد بود. (باور غیرمنطقی)

هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید هر چیز باید آنگونه که میخواهم اتفاق بیفتد. ناامید کننده است اما میتوانم این را درک کنم به خصوص برای جلوگیری از فاجعه. (باور منطقی)

۵٫ ناراحتی من به واسطه اتفاقات خارج از کنترل من به وجود آمدهاند و در نتیجه کار زیادی نمیتوانم برایش انجام دهم. (باور غیرمنطقی)

عوامل خارجی بسیاری در کنترل من نیستند. اما اینها افکار من هستند (نه عوامل خارجی) که باعث احساسات من میشوند و میتوانم بیاموزم که افکارم را کنترل کنم. (باور منطقی)

۶٫ من باید در مورد چیزهای خطرناک و ناخوشایند نگران باشم وگرنه آنها ممکن است اتفاق بیفتند. (باور غیرمنطقی)

نگرانی در مورد وقایعی که میتوانند ناخوشایند باشند از رخداد آنها جلوگیری نخواهد کرد اینکار فقط من را در حال حاضر نگران و افسرده میسازد. (باور منطقی)

۷٫ با اجتناب از مشکلات، ناملایمات و مسئولیت در زندگی شادتر خواهم بود. (باور غیرمنطقی)

اجتناب از مشکلات به صورت خلاصه آسانتر است و کنار گذاشتن چیزها از اتفاقات نامناسب برای مدت طولانی جلوگیری میکند و همچنین به من فرصت بیشتری برای نگران شدن میدهد. (باور منطقی)

۸٫ هرکسی باید به فردی قویتر از خود تکیه کند. (باور غیرمنطقی)

تکیه بر دیگری ممکن است باعث رفتارهای وابسته گردد. عیبی ندارد که به جستجوی کمک باشیم اما در صورتی که آموخته باشیم به خود و قضاوت خود ایمان داشته باشیم. (باور منطقی)

۹٫ اتفاقات گذشته باعث مشکلات من هستند و آنها همچنان در احساسات و رفتارهای من دخیلند. (باور غیرمنطقی)

گذشته نمیتواند در زمان حال من تأثیر بگذارد. باورهای اخیر من عکسالعملها را ایجاد میکنند. ممکن است این باورها را در گذشته آموخته باشم اما میتوانم در حال حاضر آنها را تحلیل و تفسیر دهم. (باور منطقی)

۱۰٫ من باید با ناراحتی دیگران ناراحت شوم. (باور غیرمنطقی)

من نمیتوانم احساس بد و ناراحتی دیگران را با ناراحت شدن خود تغییر دهم. (باور منطقی)

۱۱٫ من نباید احساس ناآسودگی و درد داشته باشم، نمیتوانم اینها را درک کنم و باید از آنها اجتناب کنم آن هم به هر قیمتی. (باور غیرمنطقی)

چرا من نباید احساس ناآسودگی و درد کنم؟ من اینها را دوست ندارم اما درکشان میکنم. اگر همواره از ناملایمات اجتناب کنم زندگی من بسیار محدود خواهد بود. (باور منطقی)

۱۲٫ هر مشکلی باید راه حل ایدهآلی داشته باشد و وقتی فردی نتواند آن راهحل را بیابد زندگی غیرقابل تحمل خواهد بود. (باور غیرمنطقی)

مشکلات معمولاً راه حلهای متفاوتی دارند بهتر است که منتظر راهحل ایدهآل نباشیم و به بهترین راه حل موجود زندگی کنیم. من میتوانم با کمتر ایدهآل زندگی کنم.۱٫ من به عشق و تأیید افراد مهم نیازمندم .(باور غیرمنطقی)

عشق و تأیید بسیار دلپذیر است و در شرایط مناسب به دنبال آن خواهم بود اما آنها از واجبات نیستند من بدون آنها نیز میتوانم زندگی کنم. (باور منطقی)

۲٫ برای ارزشمند بودن به عنوان یک انسان، باید به موفقیت در هر کاری که میکنم بدون هیچ اشتباهی دستیابم. (باور غیرمنطقی)

من همواره سعی میکنم تا حد ممکن به موفقیت دست یابم. اما شایستگی عدم شکست غیرواقعی است. بهتر است که خود را جدا از عملکرد خود به عنوان یک انسان بپذیرم. (باور منطقی)

۳٫ افراد باید همواره کار صحیح را انجام دهند، زمانی که کاری آسیبزا انجام میدهند باید سرزنش و تنبیه شوند. (باور غیرمنطقی)

ناخوشایند است که گاهی افراد کارهای نادرست انجام میدهند اما انسان کامل نیست و ناراحت کردن خودم در حقیقت تغییری ایجاد نخواهد کرد. (باور منطقی)

۴٫ وقایع باید طبق آنچه میخواهم باشد و در غیر این صورت زندگی غیرقابل تحمل خواهد بود. (باور غیرمنطقی)

هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید هر چیز باید آنگونه که میخواهم اتفاق بیفتد. ناامید کننده است اما میتوانم این را درک کنم به خصوص برای جلوگیری از فاجعه. (باور منطقی)

۵٫ ناراحتی من به واسطه اتفاقات خارج از کنترل من به وجود آمدهاند و در نتیجه کار زیادی نمیتوانم برایش انجام دهم. (باور غیرمنطقی)

عوامل خارجی بسیاری در کنترل من نیستند. اما اینها افکار من هستند (نه عوامل خارجی) که باعث احساسات من میشوند و میتوانم بیاموزم که افکارم را کنترل کنم. (باور منطقی)

۶٫ من باید در مورد چیزهای خطرناک و ناخوشایند نگران باشم وگرنه آنها ممکن است اتفاق بیفتند. (باور غیرمنطقی)

نگرانی در مورد وقایعی که میتوانند ناخوشایند باشند از رخداد آنها جلوگیری نخواهد کرد اینکار فقط من را در حال حاضر نگران و افسرده میسازد. (باور منطقی)

۷٫ با اجتناب از مشکلات، ناملایمات و مسئولیت در زندگی شادتر خواهم بود. (باور غیرمنطقی)

اجتناب از مشکلات به صورت خلاصه آسانتر است و کنار گذاشتن چیزها از اتفاقات نامناسب برای مدت طولانی جلوگیری میکند و همچنین به من فرصت بیشتری برای نگران شدن میدهد. (باور منطقی)

۸٫ هرکسی باید به فردی قویتر از خود تکیه کند. (باور غیرمنطقی)

تکیه بر دیگری ممکن است باعث رفتارهای وابسته گردد. عیبی ندارد که به جستجوی کمک باشیم اما در صورتی که آموخته باشیم به خود و قضاوت خود ایمان داشته باشیم. (باور منطقی)

۹٫ اتفاقات گذشته باعث مشکلات من هستند و آنها همچنان در احساسات و رفتارهای من دخیلند. (باور غیرمنطقی)

گذشته نمیتواند در زمان حال من تأثیر بگذارد. باورهای اخیر من عکسالعملها را ایجاد میکنند. ممکن است این باورها را در گذشته آموخته باشم اما میتوانم در حال حاضر آنها را تحلیل و تفسیر دهم. (باور منطقی)

۱۰٫ من باید با ناراحتی دیگران ناراحت شوم. (باور غیرمنطقی)

من نمیتوانم احساس بد و ناراحتی دیگران را با ناراحت شدن خود تغییر دهم. (باور منطقی)

۱۱٫ من نباید احساس ناآسودگی و درد داشته باشم، نمیتوانم اینها را درک کنم و باید از آنها اجتناب کنم آن هم به هر قیمتی. (باور غیرمنطقی)

چرا من نباید احساس ناآسودگی و درد کنم؟ من اینها را دوست ندارم اما درکشان میکنم. اگر همواره از ناملایمات اجتناب کنم زندگی من بسیار محدود خواهد بود. (باور منطقی)

۱۲٫ هر مشکلی باید راه حل ایدهآلی داشته باشد و وقتی فردی نتواند آن راهحل را بیابد زندگی غیرقابل تحمل خواهد بود. (باور غیرمنطقی)

مشکلات معمولاً راه حلهای متفاوتی دارند بهتر است که منتظر راهحل ایدهآل نباشیم و به بهترین راه حل موجود زندگی کنیم. من میتوانم با کمتر ایدهآل زندگی کنم.

تهیه و تنظیم : سعیده مصافی 

( گروه آموزشی – علمی خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه )

۰ پاسخ به "باورهای غیر منطقی در کنار باورهای منطقی جایگزین"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X