امروز ۳۰ / خرداد / ۱۳۹۸
MENUMENU

معرفی کتاب آنسوی مقاومت

روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP) شکل نوینی از روانکاوی است که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی به همت دکتر حبیب دوانلو، دانشگاه مک گیل، صورتبندی شد. از آن زمان تا کنون شواهد پژوهشی متعدد اثربخشی این روش را تأیید کرده‌اند، و اشکال تعدیل یافته‌ای از آن به همراه شیوه‌های متعدد آموزشی آن توسط شاگردان دکتر دوانلو طراحی شده و گسترش یافته‌اند.
هدف ISTDP کمک به بیماران برای کنارگذاشتن الگوهای رفتاری خودتخریب‌گر و ناسالم، و رهایی از نشانه‌های فلج کننده نورز و همچنین تغییرات بنیادی در منش و شخصیت است.کتاب های زیادی به قلم خود دکتر دوانلو و سایر همکاران در این مورد نوشته شده است. از میان این آثار، کتاب آنسوی مقاومت نوشته ی آلن عباس در سال ۲۰۱۵ را پیشنهاد می کنم .

آلن عباس در پپیشگفتار کتاب می نویسد :
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖﺳﺎل ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﻮردی و ﻣـﻄﺎﻟعه ی آﺛـﺎر روانﭘـﺰﺷﻚ اﻳـﺮاﻧـﻲالاصل ، دکتر حبیب دوانلو و سایر همکاران است . ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ از او ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻢ دﻛﺘﺮ دواﻧﻠﻮ ﺳﺖ,ﻛﻪ ﻣﻦ را ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖﺳﺎلﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﻮزش داد و روشﻫﺎﻳﺶ را ﻃﻲ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﻞﺳﺎل اﺑﺪاعﻛﺮد و ﮔﺴﺘﺮش داد.
از نظر آلن عباس وقتی درمان از طریق ارتباط با ناخودآگاه در سطح بالا عمل کند، تصویر دیداری ناخودآگاه در حقیقت‌بین جلسات درمانی تجربه می‌شود. بااین‌همه، در درمان از طریق ارتباط با ناخودآگاه متداول‌تر است که احساسات تنها در سطوح جزئی برانگیخته شوند، به‌طوری‌که این مظاهر روشن و آشکار، ناپدید شوند. برای کمک به تشخیص این مظاهر سطح پایین از درمان از طریق ارتباط با ناخودآگاه، تصویر زیر، طیفی از درمان از طریق ارتباط با ناخودآگاه را توضیح می‌دهد
این کتاب توسط عنایت خلیقی سیگارودی ترجمه و توسط انتشارات ارجمند به چاپ رسیده است.
جرعه ای از کتاب:
قرار نیست بیمار به سادگی از شکنجه ای که بر خود روا می دارد رهایی یابد.روشن است که او مجبور است خودش را تنبیه کند ، این تنبیه گری را به درمانگر می تواند فرافکنی کند ، و از او بترسد یا از دفاع گسستگی استفاده کند.

گردآوری و تنظیم: طلیعه اسدالهی (گروه آموزشی خانه روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانه)

۰ پاسخ به "معرفی کتاب آنسوی مقاومت"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X