امروز ۰۲ / بهمن / ۱۳۹۷
MENUMENU

دکتر محمود دژکام دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى

حتى اقتصادى گروه مورد هدف احساس میشد در صورت اجرائى شدن بر طرف کند.

هویت حرفه اى که متفاوت از موارد اشاره شده در بالاست، ونیاز فردى و جمعى صاحبان هر حرفه اى است از طریق تاسیس این خانه بیشتر متبلور خواهد شد. متشکل  و منسجم کردن واحدهاى پراکنده(افراد) در زیر مجموعه واحد میتواند از طریق ایجاد کانالهاى ارتباطى وتعاملى بر پویائیهاى این مجموعه عظیم تأثیر سازنده داشته باشد. در مجموع تجربه حرفه اى محدود اینجانب ظهور این خدمت را در راستاى وسعت بخشى به تجربه هاى قبلى بسیار مفید تشخیص میدهد.

دکتر محمود دژکام

اسفند ۱۹, ۱۳۹۵

۰ پاسخ به "دکتر محمود دژکام دانشيار روانشناسي باليني دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X