درحال بارگذاری ...
مشاهده خبر

اهدای احکام شورای مرکزی

اهدای احکام شورای مرکزی خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه توسط رییس محترم خانه دکتر مداحی

اهدای احکام شورای مرکزی

اهدای احکام شورای مرکزی خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه توسط رییس محترم خانه دکتر مداحی:

 

 

دبیرکل - دکتر انیس خوش لهجه

 

 

معاونت سازماندهی و توسعه منابع انسانی - دکتر علی محمدباقر

 

 

معاونت امور استان ها - دکتر سعیده مصافی

 

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت - آقای سعید دژمی

 

 

سرپرست استان تهران و مشاور رئیس خانه - خانم کلارا گلخسروی