تیم ما

دکتر محمد ابراهیم مداحی
ریاست خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه

بنیانگذار و عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی کشور