گالری تصاویر

خانه روانشناسان ، مشاوران و حرف یاورانه

خانه روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانه با هدف یکپارچه سازی و اتحاد میان حرفه های روانشناسی، مشاوره وسایر رشته های مرتبط قصد دارد با توکل برخداوند و یاری همکاران و نام­آوران عرصه این علم زمینه را برای بالندگی و اعتلای دانش و مهارت در راستای تحقق سواد سلامت روان و اصلاح سبک زندگی در میان عموم مردم ایران زمین پدید آورد.