کتاب روانشناسی تنبلی

روانشناسی تنبلی

تنبلی یکی از واقعیت های بی چون چرای زندگی است که با این حساب بهتر نیست بخشی از طبیعت انسان قلمداد شود ؟ و کاری به آن نداشته باشیم ؟ 

نمونه کارهای مرتبط

از توانایی و مهارت تیم ما مطمئن شوید