ساختار خانه

ساختار خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه

 

 

ریاست خانه

دکتر محمد ابراهیم مداحی 

قائم مقام

دکتر محسن حاجی بابائیان 

دبیر کل

دکتر انیس خوش لهجه صدق 

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت

سعید دژمی