کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی با محور ارتقای سواد سلامت روان و اصلاح سبک زندگی برای عموم مردم و تربیت روانشناسان و مشاوران حرفه ای به صورت آنلاین و حضوری در سراسر کشور و توسط شعب خانه برگزار می گردد. 

لذا از متقاضیان گرامی دعوت می گردد جهت برگزاری کارگاه و دریافت گواهینامه از سوی خانه روانشناسان ، مشاوران و حرف یاورانه درخواست کتبی خود را از طریق ایمیل رسمی خانه به نشانی :info@housepsychology.com ارسال نمایید . تاپس از بررسی و هماهنگی با شما تماس گرفته شود . 

 
unnamed
کارگاه آموزشی

خانه روانشناسان ، مشاوران و حرف یاورانه لازم است جهت توانمندسازی اعضای خود و ارائه خدمات آموزشی شبکه ای را منسجم جهت برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی به اجرا در آورد این شبکه تحت نظارت معاونت آموزش و توانمندسازی اداره می گردد. و وظیفه ارائه خدمات آموزشی در سطح کشور را خواهد داشت .

unnamed
کارگاه آموزشی

خانه روانشناسان ، مشاوران و حرف یاورانه لازم است جهت توانمندسازی اعضای خود و ارائه خدمات آموزشی شبکه ای را منسجم جهت برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی به اجرا در آورد این شبکه تحت نظارت معاونت آموزش و توانمندسازی اداره می گردد. و وظیفه ارائه خدمات آموزشی در سطح کشور را خواهد داشت .

unnamed
کارگاه آموزشی

خانه روانشناسان ، مشاوران و حرف یاورانه لازم است جهت توانمندسازی اعضای خود و ارائه خدمات آموزشی شبکه ای را منسجم جهت برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی به اجرا در آورد این شبکه تحت نظارت معاونت آموزش و توانمندسازی اداره می گردد. و وظیفه ارائه خدمات آموزشی در سطح کشور را خواهد داشت .

unnamed
کارگاه آموزشی

خانه روانشناسان ، مشاوران و حرف یاورانه لازم است جهت توانمندسازی اعضای خود و ارائه خدمات آموزشی شبکه ای را منسجم جهت برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی به اجرا در آورد این شبکه تحت نظارت معاونت آموزش و توانمندسازی اداره می گردد. و وظیفه ارائه خدمات آموزشی در سطح کشور را خواهد داشت .

unnamed
کارگاه آموزشی

خانه روانشناسان ، مشاوران و حرف یاورانه لازم است جهت توانمندسازی اعضای خود و ارائه خدمات آموزشی شبکه ای را منسجم جهت برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی به اجرا در آورد این شبکه تحت نظارت معاونت آموزش و توانمندسازی اداره می گردد. و وظیفه ارائه خدمات آموزشی در سطح کشور را خواهد داشت .

unnamed
کارگاه آموزشی

خانه روانشناسان ، مشاوران و حرف یاورانه لازم است جهت توانمندسازی اعضای خود و ارائه خدمات آموزشی شبکه ای را منسجم جهت برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی به اجرا در آورد این شبکه تحت نظارت معاونت آموزش و توانمندسازی اداره می گردد. و وظیفه ارائه خدمات آموزشی در سطح کشور را خواهد داشت .