درحال بارگذاری ...
کارگاه ها

توضیحات

این بخش امکان فیلتر کردن کارگاه های موجود سامانه را بر حسب تاریخ, شهرستان و یا هر دو مورد برای شما فراهم خواهد آورد.

 • مداخله در بحران

مداخله در بحران

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • تیپ شناسی شخصیت

تیپ شناسی شخصیت

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • آشنایی با کامپیوتر

آشنایی با کامپیوتر

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • مداخله در بحران

مداخله در بحران

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • تیپ شناسی شخصیت

تیپ شناسی شخصیت

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • ارزیابی و تشخیص بر اساس رویکرد شناختی رفتاری

ارزیابی و تشخیص بر اساس رویکرد شناختی رفتاری

ظرفیت باقیمانده 23 نفر
پایان ثبت نام چهارشنبه - 1398-11-02 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) 8,000,000 ريال
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • اصول و مفاهیم زوج درمانی

اصول و مفاهیم زوج درمانی

ظرفیت باقیمانده 23 نفر
پایان ثبت نام چهارشنبه - 1398-11-09 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) 8,000,000 ريال
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP

رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP

ظرفیت باقیمانده 23 نفر
پایان ثبت نام دوشنبه - 1398-10-30 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) 8,000,000 ريال
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
© 1398 - کلیه حقوق برای خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه محفوظ است. نسخه سامانه: 2.1.6